Acum ne puteți găsi și pe

Oameni, perseverenþã, schimbare

Ministerul Integrãrii Europene ºi Delegaþia Comisiei Europene în România lanseazã, astãzi, campania de informare despre programul Uniunii Europene Phare - Coeziune Economicã ºi Socialã (Phare CES), un program care finanþeazã proiecte de dezvoltare regionalã. În cadrul acestei campanii, vor fi difuzate pe canalele naþionale de televiziune zece filme documentare ºi un spot TV, prezentând proiecte finanþate prin programul Phare CES.

 

Nevoia unei astfel de campanii a apãrut din douã motive. În primul rând, vrem sã informãm publicul din România despre alocarea fondurilor de preaderare, având în vedere atât interesul ridicat pentru acest subiect, cât ºi nevoia de informare privind beneficiile aduse de finanþãrile nerambursabile. În al doilea rând, vrem sã stimulãm participarea românilor la procesul de schimbare a comunitãþii din care fac parte, arãtându-le, cu exemple concrete, cã în þarã existã oameni care ºi-au urmat ideile cu perseverenþã ºi au reuºit sã realizeze proiecte importante”, a declarat Ministrul Integrãrii Europene, Anca Boagiu.

 

În ultimii ani, am vizitat multe proiecte finanþate cu fonduri europene ºi am avut satisfacþia de a vedea cã vorbele frumoase ºi documentele stufoase ºi uneori frustrante devin iniþiative reale, concrete ºi importante. Am vãzut de asemenea oameni vizionari, capabili sã aducã schimbãri însemnate în comunitãþile în care locuiesc. Majoritatea acestor proiecte au ca rezultat creºterea standardelor de viaþã a locuitorilor din acele regiuni. Cred cã fiecare român poate sã-ºi aducã propria contribuþie în procesul de transformare a þãrii. Românii au încã de pe acum ºansa sã acþioneze ca cetãþeni europeni, sã adopte o atitudine nouã, pro-activã, sã aibã încredere în forþele proprii ºi în viitorul þãrii lor. Schimbarea este posibilã, aºa cum o aratã ºi aceste filme”, a declarat Giorgio Ficcarelli, Coordonatorul Asistenþei de Preaderare din cadrul Delegaþiei Comisiei Europene, cu aceeaºi ocazie.

 

Campania de informare pentru programul Phare CES va începe luni, 7 noiembrie. În fiecare zi, timp de opt sãptãmâni, televiziunile naþionale vor prezenta câte un proiect finanþat prin Phare CES. Cele zece subiecte din filme acoperã toate domeniile de intervenþie a programului Phare CES, de la reabilitarea de centre urbane ºi ºcoli profesionale, pânã la crearea de noi locuri de muncã pentru persoanele cu dizabilitãþi. Calitãþile deosebite ale oamenilor care au implementat aceste proiecte au contat ºi ele în alegerea subiectelor pentru filme.

 

Pânã acum, au primit finanþare de la Uniunea Europeanã prin Phare CES peste 2.200 de proiecte, în valoare totalã de aproximativ 400 de milioane de Euro. Aceste proiecte sunt variate: infrastructurã de afaceri, de transport ºi turism, servicii sociale, cursuri de instruire pentru ºomeri ºi angajaþi, sprijin pentru întreprinderile mici ºi mijlocii, reabilitare a unor clãdiri ºi ºcoli. În România, programul Phare CES a început în 1998, iar fondurile alocate au crescut de la an la an, ajungând la 175 de milioane de Euro prin Phare 2005, recent aprobat de cãtre Comisia Europeanã. Investiþiile totale prin UE Phare CES sunt prevãzute sã atingã un miliard de Euro, la sfârºitul implementãrii programului Phare 2006, ultimul program de acest tip pentru România. Programul Phare CES este, totodatã, cea mai concretã modalitate de pregãtire pentru fondurile structurale ºi de coeziune, cu mult mai mari, la care România va avea acces dupã aderare.

 

Detalii referitoare la programul  Phare - Coeziune Economicã ºi Socialã pot fi gãsite pe site-ul Ministerului Integrãrii Europene (www.mie.ro) sau pe site-ul Delegaþiei Comisiei Europene în România (www.infoeuropa.ro).

 

Persoane de contact:    Daniela Þãranu, Ministerul Integrãrii Europene, telefon 021- 301.15.28, daniela.taranu@mie.ro;

                                    Anca Curiguþ, Delegaþia Comisiei Europene, telefon  021-203.54.40.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.