Acum ne puteți găsi și pe

Situaţia proiectelor depuse în cadrul REGIO – 21 octombrie 2009 -

Până la data de 21 octombrie 2009, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost depuse 270 de proiecte prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional).
Din cele 270 de proiecte depuse, 56 au fost respinse, 2 au fost retrase de aplicanţi, iar pentru alte trei proiecte aplicanţii au renunţat la semnarea contractului. Situaţia proiectelor depuse pe cele 5 axe ale Regio, ce se află în diferite etape ale procesului de evaluare, este următoarea:
Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere (buget 194 milioane de euro)
Pe Domeniul 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul „Centre urbane” (buget 58,20 mil. euro) au fost depuse 12 Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (PIDU), conţinând 35 de cereri de finanţare cu o valoare totală a asistenţei nerambursabile solicitate de aproximativ 121,18 mil. euro. În prezent se desfăşoară etapa de evaluare tehnică şi financiară a cererilor de finanţare componente ale PIDU-urilor declarate admisibile, conforme şi eligibile.
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 124,76 mil. euro)
Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane, inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.
Până în prezent au fost depuse 39 de proiecte, din care 10 respinse şi 1 retras de aplicant. Valoarea totală solicitată prin aceste 39 de proiecte este de aproximativ 244 mil. euro.
Din cele 28 de proiecte rămase, 12 proiecte sunt în rezervă, 1 este în curs de aprobare a raportului de evaluare tehnică şi financiară, iar pentru 15 proiecte au fost semnate contractele de finanţare.
Notă: Toate cele 10 proiecte respinse şi proiectul retras de aplicant au fost ulterior redepuse, fiind în prezent fie în diferite etape ale procesului de evaluare, selecţie şi contractare, fie semnându-se deja contractul de finanţare.
Depunerea proiectelor în cadrul acestei axe a fost suspendată începând cu data de 11.03.2009, ora 16:30.
Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (buget 93,56 mil. euro) are patru domenii majore de intervenţie:
Domeniul major de intervenţie 3.1 Reabilitare/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate – alocare regională 24,21 mil. euro.
Au fost depuse douăsprezece proiecte, din care în prezent patru se află în etapa de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii, cinci în etapa de evaluare tehnică şi financiară, unul în rezervă şi două în etapa de analiză a proiectului tehnic, asistenţa nerambursabilă solicitată fiind de aproximativ 48,79 mil. euro.
Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 28.09.2009, ora 16:00.
Domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale – alocare regională 13,88 mil. euro.
Au fost depuse patru proiecte, din care unul a fost respins, unul se află în etapa de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii, unul în etapa de evaluare tehnică şi financiară, iar un altul se află în etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic, asistenţa nerambursabilă solicitată fiind de aproximativ 1,5 mil. euro.
Domeniul major de intervenţie 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă – alocare regională 13,88 mil. euro. Un proiect depus şi aflat în stadiul evaluării conformităţii administrative şi eligibilităţii, asistenţa financiară solicitată fiind de aprox. 9,6 mil. Euro.
Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – alocare regională 34,46 mil. euro.
Până la termenul limită au fost depuse 100 de proiecte, din care: 3 contracte de finanţare sunt semnate, 4 proiecte sunt în etapa de vizită la faţa locului, 17 proiecte sunt în etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic/cererii de finanţare revizuite, 73 de proiecte sunt în etapa de evaluare tehnică şi financiară, 3 proiecte au fost respinse, asistenţa nerambursabilă solicitată pentru toate acestea fiind de aproximativ 104,43 milioane de euro.
Notă: Depunerea proiectelor în cadrul acestui domeniu major de intervenţie a fost suspendată începând cu data de 14.09.2009, ora 16:00.
Axa prioritară 4: Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local (buget 113,22  mil. euro)
Domeniul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală – alocare regională 38,27 mil. euro.
S-au depus trei proiecte, unul a fost ulterior retras de către aplicant, iar două proiecte sunt în etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de aproximativ 7,05 mil. euro.
Domeniul major de intervenţie 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi activităţi – alocare regională 33,50 mil. euro-NICIUN PROIECT DEPUS.
Domeniul major de intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - alocare regională 28,47 mil. euro.
În cadrul primului apel de proiecte cu termen limită de depunere 16 iunie 2008 au fost depuse 54 de cereri de finanţare de către solicitanţii din regiunea Sud Muntenia, în valoare totală de aproximativ 67,5 milioane de lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată aproximativ 45 milioane de lei). Au fost respinse 30 de proiecte, trei aplicanţi au renunţat la semnarea contractului şi s-au semnat 21 de contracte de finanţare.
Axa prioritară 5: Dezvoltarea şi promovarea turismului (buget 101,86 mil. euro)
Domeniul major de intervenţie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe – alocare regională 32,83 mil. euro.
Au fost depuse nouă proiecte, din care unul a fost respins ca neconform administrativ şi redepus ulterior, un contract de finanţare a fost semnat, un proiect se află în etapa precontractuală de analiză a proiectului tehnic, patru proiecte se află în prezent în etapa de evaluare tehnică şi financiară şi două proiecte sunt în curs de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate prin aceste proiecte este de aproximativ 26,03 mil. euro.
Domeniul major de intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice – alocare regională 46,96 mil. euro.
S-au depus treisprezece proiecte până la termenul limită de 19.12.2008, din care şapte proiecte au fost respinse, trei se află în etapa precontractuală de analiză a PT-ului, unul în etapa de vizită la faţa locului şi două în etapa de contractare. Proiectele aflate în evaluare au o valoare a asistenţei nerambursabile solicitate de aproximativ 10,78 mil. euro.
Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică - 150.355.934 de euro.
Pentru acest domeniu, alocarea financiară este distribuită la nivel naţional, iar Organismul Intermediar ce se ocupă de acest domeniu este Ministerul Turismului, contact tel.: +4(021)20.25.500, fax: +4(021)20.25.501, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.
NOTA privind procedura de inregistrare de cererilor de finantare:
In momentul depunerii unei cereri de finanţare (CF) la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, aceasta este înregistrată în registrul special de înregistrare al cererilor de finanţare primind un număr de forma: SM / (sesiunea lunara de depunere) / (axa prioritara) / (domeniul major de intervenţie) / (numărul curent de înregistrare) / (data depunerii).
În termen   de  maximum două zile lucrătoare de la data depunerii la ADR, CF va fi înregistrată în sistemul SMIS ( Sistemul Unic de Management al Informaţiei) unde i se va atribui un cod unic la nivel naţional, generat de sistem.
Aceste reguli se aplică tuturor proiectelor înregistrate pe Axele 2-5.
În ceea ce priveşte Axa prioritară 1, Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere, procedura de înregistrare este următoarea:
Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană sunt înregistrate la ADR într-un registru special. În acest registru se înregistrează separat, în secţiuni distincte, documentaţia PIDU pentru fiecare cerere de planuri şi proiecte lansată în cadrul axei prioritare 1 a POR.
Numărul de înregistrare a documentaţiei PIDU pentru centrele urbane se va forma astfel:
•    cod regiune (NE/SE/S/SV/V/NV/C/BI), număr axă, număr domeniu de intervenţie, identificarea tipului de sub-domeniu (CU – pentru centre urbane), număr cerere de PIDU (1, pentru prima cerere deschisă cu termen limită), numărul documentaţiei PIDU în ordine cronologică şi data înregistrării.
Cererile de finanţare pentru proiectele din cadrul planului integrat vor fi înregistrate în acest registru numai după declararea planului ca admis. Înregistrarea cererilor de finanţare se va realiza după modelul:
•    cod regiune (NE/SE/S/SV/V/NV/C/BI), număr axă, număr domeniu de intervenţie, identificarea tipului de sub-domeniu (CU – pentru centre urbane), numar cerere de PIDU (1, pentru prima cerere deschisă cu termen limită), numărul documentaţiei PIDU în ordine cronologică, numărul cererii de finanţare din cadrul PIDU.
Ex: NE/1/1.1/CU/1/1/1, pentru prima cerere de finanţare din primul PIDU depus in cadrul cererii pentru centre urbane
      NE/1/1.1/CU/1/1/3, pentru cea de-a treia cerere de finanţare din primul PIDU depus in cadrul cererii pentru centre urbane.
În cazul Planurilor integrate declarate ca admisibile, Agentia va comunica solicitantului, concomitent cu notificarea asupra rezultatului procesului de verificare a admisibilităţii planului, şi numărul de înregistrare / codul unic de înregistrare în Sistemul informatic unic de management – cod SMIS  al fiecărei cereri de finanţare pentru proiectele individuale componente ale planului respectiv.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Daniela TRAIAN
Sef Serviciu Comunicare

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.